ČLENSTVO

Členom Vidieckej platformy sa môže stať fyzická osoba, občianske združenie, záujmová skupina, ale aj jednotlivec, ktorý žije na vidieku, alebo s vidiekom a vidieckym životom sympatizuje.

Podmienkou vzniku členstva je vyplnenie prihlášky a zaplatenie členského príspevku

Členský príspevok je ľubovoľný, ale jeho minimálna výška je 40 Eur na jeden rok. Členské je možné zaplatiť v hotovosti na valnom zhromaždení, regionálnych stretnutiach, v kancelárii združenia, alebo prevodom na účet združenia. Pri platbe na účet je potrebné do správy pre prijímateľa uviesť meno člena, za ktorého je členské platené, aby sme vedeli správne priradiť platbu.

Číslo účtu pre platbu - VUB banka: SK06 0200 0000 0041 8179 2059

SWIFT kód: SUBASKBX


Kontakty:

0911 039 766

vidieckaplatforma@gmail.com

PRIHLÁŠKA

fyzickej osoby alebo právnickej osoby za člena občianskeho združenia


Týmto sa dobrovoľne prihlasujem za člena občianskeho združenia Vidiecka platforma, so sídlom 969 01 Banský Studenec 33, (ďalej len "Združenie"). Vyhlasujem že som bol oboznámený so stanovami Združenia, súhlasím s nimi a zaväzujem sa dodržiavať stanovy Združenia a v nich uvedené povinnosti. Som si vedomý/á, že zo Združenia môžem na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť.


Meno a Priezvisko/názov firmy: ____________________________________

Dátum narodenia/IČO: ____________________________________

Trvalý pobyt/sídlo: ____________________________________

Kontaktné údaje:

Mobil ________________________ E-mail ___________________________


Týmto zároveň udeľujem Združeniu výslovný a dobrovoľný súhlas, aby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov spracovávalo moje vyššie uvedené osobné údaje počas členstva v Združení. Osobné údaje budú spracované za účelom vedenia zoznamu členov Združenia, riadneho fungovania Združenia a komunikáciu s členmi Združenia. Beriem na vedomie, že môžem svoj písomný súhlas kedykoľvek vziať späť, ako aj požadovať od Združenia informácie, aké osobné údaje spracováva, vyžiadať si prístup k týmto údajom, tieto údaje aktualizovať alebo opraviť, požadovať obmedzenie spracovania týchto údajov, alebo výmaz týchto osobných údajov alebo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR.


V _____________________ dňa ________________ Podpis___________________

* Členstvo v združení vzniká dňom právoplatného rozhodnutia o prijatí člena


Stiahnite si prosím Prihlášku, vytlačte si ju, vypíšte a pošlite nám poštou, alebo nasklenovanú mailom.