Stanovy

občianskeho združenia

Vidiecka platforma


Článok 1

Úvodné ustanovenie, názov, sídlo, právna forma, režim


1.1. Úvodné ustanovenie

Občianske združenie Vidiecka platforma (ďalej len "VP") je dobrovoľným samosprávnym združením riadnych a čestných členov (organizácií a fyzických osôb) ) s pôsobnosťou na území Slovenska v zmysle zák.č. 83/1990Zb., ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblastiach špecifikovaných v článku 2. týchto Stanov.


1.2. Združovanie

VP sa môže združovať resp. byť členom v ďalších združeniach a organizáciách. O členstve resp. združovaní v ďalších organizáciách a združeniach rozhoduje Valné zhromaždenie.


1.3. Názov a sídlo

Názov: Vidiecka platforma

Sídlo: Banský Studenec 33, 969 01

(Ďalej len "VP")


1.4. Právna forma a režim

Občianske združenie Vidiecka platforma je právnickým subjektom, ktorý vznikol na dobrovoľnej báze zakladajúcich členov a je slobodné zoskupenie zväzov, združení, organizácií, územných celkov, neformálnych zoskupení, vzdelávacích a vedeckých inštitúcií, fariem, fyzických osôb, ktoré rozvíjajú všetky druhy aktivít podporujúcich udržateľný život v regiónoch.


Článok 2

Poslanie a ciele


2.1. Ciele

Základným cieľom VP je presadzovanie a podpora aktivít vedúcich k trvalo udržateľnému životu v slovenských regiónoch.

2.2. Poslanie

Členovia VP zastávajú hodnoty úprimnej a rovnocennej spolupráce, slobody a vzájomného rešpektu, sú si vedomí vlastnej zodpovednej a jedinečnej úlohy v kontexte spoločných zámerov a cieľov. Spoločným cieľom VP je dosiahnutie fungujúceho a zdravého prostredia v regiónoch tak, aby:

 • ľudia žijúci na vidieku sa mohli uživiť vlastnou prácou,
 • bol možný vznik a fungovanie rodinných fariem, malých a mladých farmárov a rodinných manufaktúr,
 • bol možný vznik a fungovanie ďalších subjektov, podporujúcich trvalo udržateľný život na vidieku, vrátane rozvoja zamestnanosti.

VP podporuje zdravé a fungujúce regióny, pretože:

 • vidiek cez drobných roľníkov, rodinné farmy a manufaktúry dokáže vyprodukovať bezpečné a kvalitné produkty, čím podporuje potravinovú bezpečnosť štátu,
 • ľudia žijúci na vidieku prirodzene ochraňujú životné prostredie a biodiverzitu a udržiavajú prirodzený, kultúrny a príjemný vzhľad krajiny,
 • subjekty pôsobiace priamo na vidieku podporujú zamestnanosť, lokálnu ekonomiku a trvalú udržateľnosť rozvoja vidieka, vytvárajú z vidieka miesto, ktoré dokáže uživiť svojich obyvateľov
 • ľudia žijúci na vidieku, ktorí sú s nim spätí sociálne, ekonomicky aj kultúrne, samovoľne nadväzujú na tradície, udržiavajú ich, pozitívne vplývajú na spoločenské hodnoty a prirodzeným spôsobom odovzdávajú informácie a skúsenosti medzi generáciami.


2.3. Za účelom dosiahnutia cieľov vykonáva VP tieto činnosti

 • Vytváranie podmienok pre podnety vzdelávania a aktivít na zvýšenie odbornej širokej verejnosti, podnikateľov, zamestnancov v súkromnom sektore a verejnej správe
 • Navrhovanie a predkladanie pripomienkovanie právnych a legislatívnych noriem, komunikácia so štátnou správou a územnou samosprávou
 • Podpora aktivít, ktoré vedú k posilneniu ekonomického a právneho povedomia, pozitívneho postoja k spoločnosti, regiónu a k prírode a environmentálneho myslenia občanov
 • Podpora aktivít, vedúcich k prevencií a ochrane zdravia širokej občianskej verejnosti
 • Vytváranie priestoru, ktorý podporuje regionálny rozvoj, rozvoj vidieka, rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky, regionálnu cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu
 • Vytváranie priestoru na komunikáciu a prezentáciu aktivít, ktoré sú cieľom VP
 • Organizovanie odborných podujatí a vzdelávacích aktivít pre odbornú a občiansku verejnosť
 • Edičná činnosť a tvorba audiovizuálnych diel
 • Organizovanie kultúrnych a charitatívnych aktivít, vzdelávacích akcií, kampaní, súťaži, spoločenských podujatí a stretnutí
 • Zabezpečenie nákupu mediálneho priestoru, výroby reklamy a zabezpečenie propagácie pre potreby VP v súlade s jeho cieľmi.
 • Zabezpečenie mediálnych, obchodných a propagačných kontaktov súvisiacich s aktivitami VP.
 • Vytváranie priestoru pre činnosti, ktoré nabádajú k spoločenskej zodpovednosti vo všetkých oblastiach hospodárskeho a spoločenského života SR.
 • Nákup, predaj služieb a tovaru potrebných pre ciele VP.
 • Návrh a realizácia projektov, televíznych a masmediálnych projektov
 • Propagácia regiónov Slovenska a jeho produktov v zahraničí
 • Ochrana, vlastníctvo využívanie hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Získavanie finančných prostriedkov od fyzických a právnických osôb za účelom podpory predmetu aktívnej činnosti VP
 • Vytváranie ekonomických, materiálno-technických, personálnych, sociálnych a iných podmienok na aktívnu činnosť VP ako celku i jeho členov.


Článok 3

Členstvo


3.1. Členstvo môže byť riadne alebo čestné.


3.2. Členom môže byť kolektívny alebo individuálny člen - občianske združenie, mimovládna

organizácia, územný celok, neformálne spoločenstvo, vzdelávacia a vedecká inštitúcia,

farma, rodinná farma alebo fyzická osoba.


3.3. Členstvo vo VP neobmedzuje samostatné aktivity jednotlivých členov VP.


3.4. Záujemca o prijatie predloží prihlášku buď písomne na adresu sídla VP, alebo ju zašle

elektronicky na kontaktnú adresu VP.


3.5. Členstvo vzniká rozhodnutím Správnej rady.


3.6. Práva riadneho a čestného člena

 • zúčastňovať sa na usporiadaných akciách VP
 • požadovať informácie o činnosti orgánov VP
 • podávať podnety, návrhy a pripomienky
 • používať vo svojich materiáloch a komunikácií logo "VP" alebo označenie člen "VP"
 • zúčastňovať sa na rokovaní orgánov VP, na ktorých sa prejednáva alebo hodnotí činnosť VP.
 • voliť a byť volený (len riadni členovia).

3.7. Povinnosti člena

 • dodržiavať Stanovy VP a vnútorné predpisy, poriadky a iné dokumenty
 • plniť úlohy vyplývajúce zo záverov rokovaní a rozhodnutí orgánov VP
 • podieľať sa na činnosti a riadne vykonávať prijaté funkcie
 • člen má možnosť informovať VP o svojich aktivitách v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a v prípade potreby na ne pozývať členov a pridružených členov VP
 • kolektívny člen je povinný pri vstupe do VP určiť zástupcu do Rady zástupcov, ktorý je zodpovedný za komunikáciu s Výkonným výborom a Správnou radou VP a ktorý je zodpovedný za informovanie o dianí vo VP medzi svojimi členmi.
 • podrobiť sa rozhodnutiam a právomoci orgánov VP, resp. zjednať nápravu v nimi určenom rozsahu.


3.8. Členstvo vo VP zaniká:

 • písomným oznámením člena o vystúpení
 • smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby
 • vylúčením člena
 • zánikom OZ VP.


3.9. Vylúčenie člena

O vylúčení člena pre neplnenie si povinností alebo pre iné závažné

previnenia nezlučiteľné s cieľmi VP rozhoduje Valné zhromaždenie na základe návrhu

Správnej rady, Výkonného výboru alebo Rady zástupcov.

Článok 4

Orgány OZ VP a ich právomoci


4.1. Orgány VP

 • Valné zhromaždenie
 • Rada zástupcov
 • Výkonný výbor
 • Správna rada
 • Štatutár
 • Dozorná rada
 • Kancelária


4.1. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom VP, je zložené zo všetkých členov.


4.1.1. Hlasovanie

Každý riadny člen, kolektívny aj individuálny, má jeden hlas.

V prípade kolektívneho člena je členom valného zhromaždenia každý jeho člen, hlasujú však v mene svojho kolektívneho členstva jedným hlasom.

Čestní členovia nehlasujú.

Hlasovacie právo môže člen prostredníctvom mandátu preniesť na iného člena tým, že ho písomne poverí a kópiu poverenia doručí do kancelárie VP elektronicky alebo poštou.

Pri hlasovaní VZ sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých riadnych členov. Ak počet prítomných riadnych členov je menší ako nadpolovičná väčšina 30 minút po začatí VZ, uskutoční sa hlasovanie 2/3 väčšinou riadnych prítomných členov.

VZ môže hlasovať online spôsobom (per rollam) o Náplni činnosti, Zmene stanov, Prijímaní nových členov VP, ako aj iných náležitostiach, ktoré nie sú zakotvené v Stanovách VP . Toto hlasovanie prebieha prostredníctvom e-mailovej komunikácie. VZ v tomto prípade rozhoduje nadpolovičnou väčšinou riadnych členov.

Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje sa o nich v poradí v akom boli podané, ak predsedajúci neurčí iné poradie.


4.1.2. Zasadanie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie môže byť riadne alebo mimoriadne.

Riadne valné zhromaždenie zasadá minimálne jedenkrát do roka.

Podnet na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia môžu dať minimálne traja právoplatní členovia z mimoriadnych dôvodov. Výkonný výbor v tomto prípade zvoláva Valné zhromaždenie do 30 dní.

Zvolanie zasadnutia Valného zhromaždenia organizačne so všetkými náležitosťami zabezpečuje Výkonný výbor a kancelária VP.

Valné zhromaždenie sa musí zvolať najmenej 15 dní vopred. V tejto lehote kancelária VP zabezpečí zaslanie pozvánky každému členovi vedenom v aktuálnom zozname členov. Pozvánky sa posielajú elektronicky, alebo poštou.

Pozvánka o konaní Valného zhromaždenia musí obsahovať: miesto, dátum a hodinu konania, označenie, či ide o zvolanie riadneho alebo mimoriadneho Valného zhromaždenia, program rokovania.


4.1.3. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:

 • schvaľovať stratégie dlhodobých zámerov a náplň činnosti
 • schvaľovať zmeny stanov VP a dodatky k nim z vlastného podnetu, alebo na návrh členov VP
 • schvaľovať výšku členských príspevkov pre nasledujúci rok
 • schvaľovať návrh na vylúčenie člena VP na základe návrhu VV, Správnej rady, alebo Rady zástupcov
 • schvaľovať výročnú správu a hospodárenie VP
 • schvaľovať Plán práce a rozpočtu na nasledujúci rok
 • predkladať návrh kandidátov za členov VV
 • predkladať návrhy na nových členov VP
 • schvaľovať vstup VP do ďalších štruktúr
 • predkladať VV návrhy na zlepšenie činnosti VP
 • upozorňovať na porušovanie povinností členov VP a navrhovať riešenia na odstránenie škodlivých následkov vzniknutých porušením týchto povinností


4.2. Rada zástupcov

Rada zástupcov je organ, do ktorého sú delegovaní zástupcovia kolektívnych členov, alebo zástupcovia viacerých individuálnych členov. Každý delegovaný člen do tohto organu, by mal mat aspoň jedného náhradníka, tak aby sa vedeli kedykoľvek vzájomne nahradiť.

Členovia tohto orgánu zabezpečujú obojstrannú komunikáciu medzi členmi, ktorých zastupujú a VP.

Zástupcovia do tohto orgánu sa nevolia, delegujú si ich jednotlivé skupiny členov, alebo kolektívny člen


4.3. Výkonný výbor

Výkonný výbor je pracovným a výkonným orgánom VP. Členom VV sa môže stať člen VP, na návrh Správnej rady alebo Výkonného výboru. O jeho prijatí rozhoduje Výkonný výbor a Správna rada spoločne a to ⅔ väčšinou. O vylúčení člena z VV hlasujú členovia Správnej rady a Výkonného výboru spoločne a to jednohlasne.

Výkonný výbor zasadá podľa potreby, jeho členovia sú schopní komunikovať operatívne medzi sebou a s členmi Správnej rady.


4.4. Správna rada

Správna rada je dozorným ale aj pracovným organom VP. Jeho členom môže byť člen VP, ktorý dlhší čas pôsobí vo VP a svojou aktivitou sa významne zaslúžil o jej chod. Členom Správnej rady sa stáva člen VP jednohlasným zvolením všetkých ostatných členov Správnej rady. Vylúčiť člena Správnej rady môžu členovia Správnej rady jednohlasne. Správna rada schvaľuje návrhy Výkonného výboru, Rady zástupcov a rieši podnety Dozornej rady.


4.5. Štatutár

Správna rada volí spomedzi seba štatutára, ktorý koná samostatne.

Štatutár

 • vystupuje a koná v mene OZ VP doma i v zahraničí,
 • podpisuje v mene OZ VP všetky dôležité dokumenty a písomnosti,
 • svojim konaním rešpektuje rozhodnutia orgánov VP.


4.6. Dozorná rada VP

Dozorná rada je trojčlenný kontrolný orgán volený Valným zhromaždením. Členovia DR si spomedzi seba volia predsedu, ktorý sa za výkon svojej funkcie zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

DR je oprávnená vykonávať kontrolu činnosti orgánov a kontrolu hospodárenia

Na základe výsledkov kontrol, podáva návrh opatrení na odstránenie nedostatkov.

Pri zistení závažných problémov je oprávnená zvolať VZ.


4.7. Kancelária

Zabezpečuje administratívno-organizačnú agendu a archivovanie všetkých písomnosti a zápisníc podľa pokynov VV, SR. Menujú ich členovia VV a SR. Zúčastňujú sa zasadnutí VP. Členovia kancelárie nemusia, ale môžu byť členmi VP.


Článok 5

Hospodárenie VP


5.1. Hospodárenie VP

Riadi sa všeobecne platnými predpismi


Príjmy tvoria:

 • Členské príspevky
 • Dotácie a dary
 • Príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorej zisk bude využitý na rozvoj cieľa a činnosti združenia


Výška členského je stanovená uznesením Výkonného výboru pre každý rok osobitne.

S finančnými prostriedkami sa hospodári podľa schváleného rozpočtu čo najúspornejšie v súlade s predpismi a Vnútro Organizačnou smernicou VP.

S finančnými prostriedkami na bankovom účte môžu disponovať ktorýkoľvek zo zástupcov výkonného výboru.


Článok 6

Zrušenie a likvidácia OZ VP


6.1. Zrušenie

VP sa zrušuje dňom uvedeným v rozhodnutí VZ o rozpustení VP schválený 2/3 väčšinou riadnych členov VP. Valné zhromaždenie určí likvidátora VP.

V Banskom Studenci 15.11.2021