Spoluprácou k vývoju vidieka

My, členovia platformy:

Zastávame hodnoty úprimnej a rovnocennej spolupráce, slobody a vzájomného rešpektu, sme si vedomí vlastnej zodpovednej a jedinečnej úlohy v kontexte spoločných zámerov a cieľov. Našim cieľom je dosiahnutie fungujúceho a zdravého prostredia v regiónoch tak, aby sa ľudia, žijúci na vidieku mohli uživiť vlastnou prácou, aby bol možný vznik a fungovanie rodinných fariem, rodinných manufaktúr a ďalších subjektov, podporujúcich trvalo udržateľný život na vidieku, vrátane rozvoja zamestnanosti.

Podporujeme zdravé a fungujúce regióny, pretože vidiek prostredníctvom drobných roľníkov, rodinných fariem a manufaktúr dokáže vyprodukovať bezpečné a kvalitné produkty, čím podporí potravinovú bezpečnosť štátu.

Ľudia žijúci na vidieku prirodzene ochraňujú životné prostredie a biodiverzitu a udržiavajú prirodzený, kultúrny a príjemný vzhľad krajiny. Subjekty pôsobiace priamo na vidieku podporujú zamestnanosť, lokálnu ekonomiku a trvalú udržateľnosť rozvoja vidieka, vytvárajú z vidieka miesto, ktoré dokáže uživiť svojich obyvateľov. Ľudia žijúci na vidieku, ktorí sú s nim spätí sociálne, ekonomicky aj kultúrne, samovoľne nadväzujú na tradície, udržiavajú ich, pozitívne vplývajú na spoločenské hodnoty a prirodzeným spôsobom odovzdávajú informácie a skúsenosti medzi generáciami.

Pridajte sa k nám!

PREBIEHAJÚCE SEMINÁRE

V roku 2014, ktorý bol rokom rodinných fariem, vznikla komunikačná platforma s názvom Vidiecka platforma.

Vidiecka platforma vznikla ako občianske združenie v roku 2016 z komunikačnej platformy s rovnakým názvom. Vidiecka platforma je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou.

Zastrešuje rôzne občianske združenia a jednotlivcov pôsobiacich na vidieku, so zameraním na poľnohospodárstvo, produkciu zdravých potravín, ekológiu a ochranu životného prostredia.

Hlavná činnosť Vidieckej platformy je zameraná na spájanie slovenského vidieka, riešenie problémov svojich členov, sledovanie legislatívy, pripomienkovanie zákonov, poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia.
Základom fungujúceho vidieka a regiónov je fungujúce poľnohospodárstvo, výroba kvalitných potravín, obslužné činnosti spojené s poľnohospodárstvom a remeselná výroba.

Náš cieľ je vytvoriť veľké celoštátne združenie mladých, malých a stredných poľnohospodárov, výrobcov potravín a remeselníkov, ktoré nebudú môcť ignorovať štátne inštitúcie, ministerstvo a poslanci. Len veľké združenie vie vytvoriť tlak na zmenu legislatívy a podnikateľského prostredia v poľnohospodárstve v prospech ľudí, ktorí všade vo svete tvoria základ produkcie kvalitných potravín, v prospech malých a rodinných farmárov.

Vidiecka platforma aktívne spolupracuje so združeniami podobného zamerania v zahraničí a snaží sa prinášať príklady dobrej praxe zo susedných krajín do našich podmienok.

VIDIEK ŽIJE!

Organizujeme celoslovenskú konferenciu


V diskusii sa stretávajú zástupcovia malých farmárov   

s predstaviteľmi štátnych organizácii a zákonodarcov.

Pozvánka 2023
Pozvánka 2023

Naše služby

VZDELÁVANIE

Organizujeme rôzne formy vzdelávacích aktivít pre odbornú i laickú verejnosť.

Poradenstvo

Poradenstvo a konzultácie pre tých, čo ešte len rozmýšľajú, ale aj pre tých, čo sa už rozhodli a začínajú, ale aj vás, ktorí ste roky aktívni.

Aktívna účasť na tvorbe legislatívy

Navrhovanie a predkladanie pripomienkovanie právnych a legislatívnych noriem, komunikácia so štátnou správou a územnou samosprávou

SPOLUPRACUJEME s cieľom výmeny skúseností, zdieľania poznatkov a nachádzania inšpirácii na domácej a medzinárodnej úrovni s malými farmármi, organizáciami, spoločnosťami aj zástupcami vlády a zákonodarcami.

VIDIECKA PLATFORMA

Banský Studenec 33

 96901 Banský Studenec

IČO: 50150251

DIČ: 2120549178

+421 911 039 766
vidieckaplatforma@gmail.com

Facebook